Venetiaanse terpentijn 100 cc
€15,90

Cas. Nr.: 7705-14-8 max. 0.8% /514-10-3 30-40% /80-56-8 10-20% /127-91-3 1.5-4%  
EC-Nr.: 231-732-0/ 208-178-3/ 201-291-9/ 204-872-5 GHS02 GHS07-1 GHS09

Gevarenpictogrammen:

  

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

Cas. Nr.: 80-56-8 10-20% /127-91-3 1.5-4%/7705-14-8 max. 0.8%  
EC-Nr.:  201-291-9/204-872-5/231-732-0 
H: 226-304-315-317-412  P: 101-102-103-210-261-280 GHS02 GHS07 GHS08
Bevat: pin-2(3)-ene, beta-Pinene, (±)-1-metthyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexeen.
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen,  met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. -Niet roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »