Spijkolie
€7,75

Cas. Nr.: 84837-04-7  EC-Nr: 284-290-6 


Gevarenpictogrammen:

   

Signaalwoord:
GEVAAR

H:226-304-315-317-319-371-412  P: 210-301+310-303+361+353-305+351+338-405-501
Bevat: Lavender Spike Terpenes, Spike lavender oil.
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan schade aan organen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekings-
bronnen. Niet roken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ
CONTACT MET DE HUID(of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water
afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Achter slot bewaren. Inhoud verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.   

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »