Spaans groen / Verdigreese 50 gram
€49,50

Spaans groen (Koper(II)acetaat-1-hydraat)

C.I. Pigment Green 20
Cas. Nr.: 6046-93-1 
EC-Nr: 205-553-3  

Gevarenpictogrammen:

  

Sinaalwoord:
GEVAAR

H: 302-318-410  P: 280-273-305+351+338-310-301+312-501 GHS05 GHS07 GHS09
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA
INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking
afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.  

Historie en toepassing:
Oudheid. Vroeger hing men koperplaten in de damp van wijn- azijn en kwam de oxidatie tot stand. Afkomstig van koperacetaat. Toepasbaar in wastechnieken.