Spaans groen / Verdigreese 100 gram
€28,10

Spaans groen (Koper(II)acetaat-1-hydraat)

C.I. Pigment Green 20
Cas. Nr.: 6046-93-1 
EC-Nr: 205-553-3  

Gevarenpictogrammen:

  

Sinaalwoord:
GEVAAR

H: 302-318-410  P: 280-273-305+351+338-310-301+312-501 GHS05 GHS07 GHS09
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende
organismen, met langdurige gevolgen. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA
INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking
afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.  

Historie en toepassing:
Oudheid. Vroeger hing men koperplaten in de damp van wijn- azijn en kwam de oxidatie tot stand. Afkomstig van koperacetaat. Toepasbaar in wastechnieken.

 Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »