Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

V.O.F. Verfmolen de Kat                                                                                                             

Artikel 1. Algemeen
1.1. Onder "koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met Verfmolen de Kat, gevestigd te Zaandam, kantoorhoudend aan het adres Kalverringdijk 29, 1509 BT Zaandam en haar website Verfmolendekat.com een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van verkoper, hierna te noemen “koper"
1.3. Op alle bestellingen, overeenkomsten en aanbiedingen van VERFMOLEN DE KAT zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 35015937 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.4. Het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.5. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van VERFMOLEN DE KAT zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van fouten. VERFMOLEN DE KAT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door VERFMOLEN DE KAT. VERFMOLEN DE KAT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt VERFMOLEN DE KAT dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Aan automatisch gegenereerde e-mail berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- transactie-, administratie-, en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient per vooruitbetaling te geschieden per Mastercard, Visacard  of per IDeal.
3.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is VERFMOLEN DE KAT gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door VERFMOLEN DE KAT.

Artikel 4. Levering
4.1 De door VERFMOLEN DE KAT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt na betaling en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.  

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan VERFMOLEN DE KAT verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door VERFMOLEN DE KAT geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 VERFMOLEN DE KAT garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien er zich bij ontvangst van de goederen beschadigingen aan de producten en/of de verpakkingen mochten voordoen welke redelijkerwijs onacceptabel zijn, dient u VERFMOLEN DE KAT daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven. Indien redelijk accepteert VERFMOLEN DE KAT een retournering per post van de ontvangen goederen binnen 10 dagen na hierboven genoemde kennisgeving van gebreken. VERFMOLEN DE KAT zal opnieuw de bestelde goederen toesturen.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft VERFMOLEN DE KAT de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan VERFMOLEN DE KAT te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
7.4 VERFMOLEN DE KAT kan geen enkele verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd met betrekking tot het functioneren of disfunctioneren van systemen, producten of diensten van derden.
7.5. In geval van schade als gevolg van het incorrect of onzorgvuldig gebruik van producten welke door VERFMOLEN DE KAT geleverd zijn, kan VERFMOLEN DE KAT geen enkele verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en VERFMOLEN DE KAT, dan wel tussen VERFMOLEN DE KAT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en VERFMOLEN DE KAT, is VERFMOLEN DE KAT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van VERFMOLEN DE KAT.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft VERFMOLEN DE KAT in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat VERFMOLEN DE KAT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan VERFMOLEN DE KAT kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Wederverkoop
10.1 De koper is in geval van wederverkoop gehouden de van verkoper betrokken goederen uitsluitend te verkopen en in het verkeer te brengen in de originele verpakking, onder dezelfde (handels)naam en met instandhouding van de door de verkoper aangebrachte etikettering en, zonodig, gevaarsaanduiding. De koper dient in geval van wederverkoop zijn afnemer eventuele door de verkoper verstrekte gebruiksaanwijzingen c.q. gebruiksvoorschriften te verstekken.
10.2 De koper zal bij wederverkoop als voorwaarde bedingen dat zijn afnemer, alsmede elke volgende afnemer, de in dit artikel vermelde verplichtingen aan zijn afnemer als voorwaarde voor verkoop en levering zal opleggen.

Artikel 11. Garanties
11.1 VERFMOLEN DE KAT beroept zich te allen tijde op de productinformatie/gevarenetiket. Indien bij het product geen productinformatie/gevarenetiket is geleverd dient de klant bij geval van twijfel dit voor te leggen aan VERFMOLEN DE KAT. In de meeste gevallen is de gevarenetiket niet van toepassing. Bij twijfel dient de klant altijd contact op te nemen met VERFMOLEN DE KAT voor overleg.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan VERFMOLEN DE KAT schriftelijk opgave doet van een adres, is VERFMOLEN DE KAT gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan VERFMOLEN DE KAT schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door VERFMOLEN DE KAT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat VERFMOLEN DE KAT deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met VERFMOLEN DE KAT in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door VERFMOLEN DE KAT vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 VERFMOLEN DE KAT is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.    
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »