Portugese gomterpentijn
€30,15

CAS-nr. : 8006-64-2  
EG-nr. : 232-350-7  
EU-Identificatienummer : 650-002-00-6   

Gevarenpictogrammen:

   

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 266-304-302+312+332-315-317-319-411  P: 210-233-310-321-403+235-405 GHS02 GHS08 GHS09 GHS07
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie aanwijzingen op dit etiket). Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Achter slot bewaren.

Historie en toepassing:
Portugese gomterpentijnolie Terpentijn is een dikke stroperige vloeistof die uit inkepingen in naaldbomen vloeit. Dit wordt ook wel een balsem genoemd. Door te destilleren wordt de vloeistof gescheiden van de vaste stof, de hars colophonium oftewel vioolhars. De vloeistof wordt (gom)terpentijnolie genoemd. Vlak voor terpentijnolie in de handel komt, wordt het nogmaals gedestilleerd. Dit wordt rectificeren genoemd. Terpentijnolie wordt gebruikt om een olieverf te verdunnen en om harsen, zoals voor het maken van een vernis, op te lossen. Terpentijnolie gaat onder invloed van lucht en licht verharsen. Het verkleurt naar geel en wordt dan minder geschikt om te gebruiken. Koop nooit meer dan in een korte tijd (hooguit een jaar) kan worden gebruikt. Venetiaanse terpentijn is een balsem die als een medium voor olieverf kan worden gebruikt om te glaceren. Er is ook een goedkope terpentijnolie in de handel die uit dennenappels of boomstronken worden gedestilleerd. Deze mag geen gomterpentijn genoemd worden. Terpentijnolie is een natuurproduct en moet niet verward worden met terpentine dat uit aardolie wordt gewonnen. De damp van beide oplosmiddelen is schadelijk. Zorg voor goede ventilatie

  

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »