Paraffine-olie
€4,00

Cas. Nr.: 8042-47-5  EC-Nr: 232-455-8

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
GEVAAR

H: 304  P: 101-102-301+310-331-405-501 GHS08

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden.
NA INSLIKKEN: onmiddellijk ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. De inhoud en de verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.