Oxaalzuur
€6,65

Oxaalzuur (Oxaalzuur-2-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 6153-56-6  EC-Nr: 205-634-3


Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 302+312  P: 280-264-322-301+312-363-501 GHS07
Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product grondig wassen. Specifieke maatregelen (zie op dit etiket). NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en de verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.