Kruidnagelolie
€5,20

Cas. Nr:. 97-53-0 
EC-Nr.:202-589-1

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 304-317-319  P: 261-264-272-301+310-333+313-405  GHS07 GHS08
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische
huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Inademing van stof/rook/gas/nevel/
damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Verontreinigde
kleding mag de werkruimte niet verlaten. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Achter slot bewaren.