Kopervitriool
€9,95

Kopervitriool (Koper(II)sulfaat-5-hydraat)
Cas. Nr.: 7758-99-8 
EC-Nr: 231-847-6   

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 302-315-319-410  P: 280-305+351+338-321-337+313-391-501 GHS07 GHS09
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig
voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Bij aanhoudende oog-
irritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud verpakking afvoeren naar een
erkend afvalverwerkingsbedrijf. 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »