Kopervitriool
€8,70

Kopervitriool (Koper(II)sulfaat-5-hydraat)
Cas. Nr.: 7758-99-8 
EC-Nr: 231-847-6   

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 302-315-319-410  P: 280-305+351+338-321-337+313-391-501 GHS07 GHS09
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig
voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Beschermende handschoenen/
beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN:
voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien
mogelijk; blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Bij aanhoudende oog-
irritatie: een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud verpakking afvoeren naar een
erkend afvalverwerkingsbedrijf.