Kobalt geel 50 gram
€22,80

Kobalt geel (50 gram) | Verfmolen De Kat

C.I. Pigment Yellow 40
Cas. Nr.: 13782-01-9  EC-Nr: 237-435-2  

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 302+332  P: 101-102-261-264-270-271  GHS07
Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of etiket ter beschikking houden. Buiten
bereik van kinderen houden. Inademing van de stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Na gebruik grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Historie en toepassing:
Begin 19e eeuw In 1830 ontdekt. Anorganisch pigment afkomstig van het metaal kobalt.
Toepasbaar voor glaceer technieken, alle verfsystemen en fresco.
In acryl niet aan te bevelen.