IJzersulfaat
€5,90

IJzersulfaat (IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 7782-63-0 
EC-Nr: 231-753-5

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
GEVAAR

H: 302-315-319  P: 280-305+351+338-321-362-301+312-501 GHS07
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »