Colophonium
€5,15

Cas. Nr.: 8050-09-7  
EINECS-Nr: 232-475-7 
EC-Nr: 650-015-00-7

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 317 P: 261-280-302+352-321-333+313-362+364  GHS07
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en wassen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen
alvorens deze opnieuw te gebruiken.