Alcohol 96 %
€7,35

Alcohol 96%  (spiritus kentonatus 96%) Ethanol 96% Ferm. met Bitrex  
Cas. Nr:. 64-17-5  
EC-Nr.:200-578-6   

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 225-319  P: 210-241-264-280-303+361+353-501 GHS02  GHS 07
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/ hete oppervlakken. – Niet roken. Explosieveilige elektrische/ ventilatie-/ verlichtings-- apparatuur gebruiken. Na het werken met dit product de mogelijk blootgestelde lichaamsoppervlakken grondig wassen. Beschermende handschoenen/ kleding /oog- bescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken- huid met water afspoelen/afdouchen. De inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.