Hydrosulfiet
€3,90

Hydrosulfiet (Natriumdithioniet)
Cas. Nr.: 7775-14-6  EC-Nr: 231-890-0  

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 251-302 EUH031  P: 101-102-103-264-301+312-405  GHS02 GHS07
Vatbaar voor zelfverhitting: kan vlam vatten. Schadelijk bij inslikken. Vormt giftig gas in contact
met zuren. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na het werken met dit
product grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/ arts raadplegen.
Achter slot bewaren.